Mobil SHC Cibus 32 HT

Zarejestrowany przez NSF olej klasy H1 do systemów wymiany ciepła

Opis produktu

Mobil SHC Cibus™ 32 HT jest w pełni syntetycznym, wysoko wydajnym olejem do systemów wymiany ciepła przeznaczonym do użytku w zamkniętych instalacjach ogrzewania pośredniego, gdzie wymagane jest stosowanie zarejestrowanych przez NSF olejów klasy H1. Skład oleju został dobrany w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed degradacją termiczną i oksydacją chemiczną, co może przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacyjnego oraz zmniejszonej podatności na tworzenie się osadów i szlamu.

Właściwości lepkościowe oleju Mobil SHC Cibus 32 HT zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem efektywności wymiany ciepła i zwiększenia sprawności systemu. Niska lepkość oznacza dobrą płynność w niskich temperaturach, co prowadzi do łatwiejszego rozruchu w niskich temperaturach otoczenia.

Olej Mobil SHC Cibus 32 HT posiada również dobre własności wymiany ciepła, takie jak ciepło właściwe i wysoką przewodność cieplną, które umożliwiają szybkie rozprowadzanie ciepła, co prowadzi do zwiększonej sprawności całego systemu. Ponadto, niska lotność oleju Mobil SHC Cibus 32 HT przyczynia się też do mniejszych strat związanych z odparowywaniem.

Olej Mobil SHC Cibus 32 HT jest zarejestrowany i uzyskał akceptację. Kanadyjskiej Agencji Inspekcji Żywności [Canadian Food Inspection Agency]; może być stosowany tam, gdzie może wystąpić incydentalny kontakt z żywnością. Mobil SHC Cibus 32 HT jest produkowany w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 22000, spełniających również wymogi normy ISO 21469, co pozwala na zachowanie najwyższych poziomów jakościowych produktu. Produkt jest również zgodny z regulacjami dla żywności koszernej i muzułmańskimi przepisami halal oraz nie zawiera orzechów, glutenu, pszenicy, ani produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkt spełnia wymogi i normy standardu DIN 51522 w zakresie płynów do wymiany ciepła.

Mobil SHC Cibus 32 HT należy do grupy produktów ExxonMobil klasy H1 zarejestrowanych przez NSF do użytku w przemyśle spożywczym i produkcji napojów.

 

Własności i zalety

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Zarejestrowany przez NSF olej klasy H1 Odpowiedni do użytku przy pakowaniu i produkcji żywności i napojów, gdzie możliwy jest incydentalny kontakt z produktami spożywczymi
Produkowany w zakładach posiadających atest ISO 22000 oraz zarejestrowanych zgodnie z ISO 21469 Niezależna weryfikacja gwarancji jakości produktu.
Wysoki wskaźnik lepkości Utrzymuje lepkość i grubość warstwy olejowej w wysokich temperaturach, co przyczynia się do ochrony sprzętu
Bezparafinowy, cechuje się niską temperaturą płynięcia Wyjątkowo dobra płynność w niskich temperaturach zapewnia łatwy rozruch
Odporność na kraking i rozkład termiczny Zabezpiecza przed tworzeniem się osadów, szlamu i koksu oraz minimalizuje problemy związane z wymiana ciepła, i serwisowaniem układu.
Dobre właściwości termiczne Może przyczyniać się do poprawy sprawności operacyjnej systemów wymiany ciepła

Zastosowania

Zalecane zasady przechowywania 
Zaleca się przechowywanie oleju Mobil SHC Cibus 32 HT jak również innych olejów  Mobil SHC w pomieszczeniach, z dala od innych olejów nie należących do klasy H1.  Produkt powinien optymalnie być przechowywany w wyraźnie oznaczonym, osobnym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Pojemniki (beczki, wiadra) z produktem nie powinny być składowane poniżej ani powyżej innych olejów nie należących do klasy H1. Nowe pojemniki powinny być nieuszkodzone i szczelnie zamknięte. Należy zapisać datę dostawy, numer partii i datę ważności. Należy zapisać datę otwarcia opakowania i zużyć zawartość przed datą upływu ważności, stosując odpowiednią rotację. Po użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik. Nie dolewać niezużytego oleju do pojemnika. Do transportu wewnątrz zakładu używać wyraźnie oznaczonego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Ilekroć jest to możliwe, oznaczyć sprzęt nazwą używanego w danym urządzeniu oleju klasy H1.

Pod względem właściwości fizycznych, olej Mobil SHC Cibus 32 HT  jest kompatybilny z innymi zarejestrowanymi przez NSF olejami typu H1 lub innymi olejami  mineralnymi do systemów  wymiany ciepła, które nie są  zarejestrowane przez NSF jako oleje klasy H1, jednakże mieszanie olejów  może obniżyć ich skuteczność oraz zmienić status rejestracji NSF.  Dlatego zaleca się, aby przed zmianą środka smarującego w układzie na Mobil SHC Cibus 32 HT, został on dokładnie oczyszczony i wypłukany w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych i zgodności z wymogami rejestracji przez NSF jako oleje klasy H1.

Zastosowanie w systemach wymiany ciepła
Olej Mobil SHC Cibus 32 HT jest zalecany do stosowania w zamkniętych systemach grzewczych i chłodniczych w przemyśle spożywczym, gdzie wymagane jest użycie  zarejestrowanych przez NSF olejów klasy H1.  Zastosowania te obejmują sprzęt używany w przetwórstwie, mięsa, ryb i napojów, żywności gotowej i puszkowanej oraz żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, nie zaleca się stosowanie oleju w systemach otwartych, gdzie gorący olej wystawiony jest bezpośrednio na działanie powietrza.  Jeśli olej Mobil SHC Cibus 32 HT rozbryzguje lub wydostaje się z miejsc wycieku, może dojść do jego spontanicznego zapalenia.

Maksymalna temperatura operacyjna pracy oleju w systemach zamkniętych wynosi 280°C, przy maksymalnej temperaturze powierzchniowej 295°C. Maksymalne temperatury operacyjne oleju są zależne od czasu wystawienia na działanie wysokich temperatur (co jest różne w instalacjach o różnej konstrukcji, natężenia przepływu itd.). Aby zapewnić właściwe działanie sprzętu, należy zastosować się do instrukcji producenta używanego sprzętu. Ponadto zaleca się przestrzeganie następujących warunków: 1) Utrzymanie przepływu turbulentnego w elemencie grzewczym przy zachowaniu liczby Reynoldsa na poziomie wyższym niż 10000; 2) podjęcie odpowiednich kroków (zgodnie z instrukcjami producenta sprzętu) w celu uniknięcia tworzenia obszarów zwiększonego strumienia ciepła, co może prowadzić do powstawania wysokich temperatur powierzchniowych elementu grzewczego i skrócić żywotność oleju; 3) osłonowanie azotem w celu zmniejszenia kontaktu oleju z powietrzem , co może prowadzić do zmniejszenia żywotności oleju.

Zalecana jest okresowa analiza eksploatowanego oleju . Monitorowanie Mobil SHC Cibus 32 HT wydłuża  okres eksploatacji oleju.  Zaleca się sprawdzenie stanu oleju Mobil SHC Cibus HT 32  po upływie miesiąca od zastosowania go w instalacji, a następnie w okresach co sześć miesięcy.

Dopuszczony do incydentalnego kontaktu z żywnością wg. FDA 21CFR 178.3570 
Mobil SHC Cibus 32 HT jest zarejestrowany przez NSF jako olej klasy H1, co oznacza, że spełnia wymogi regulacji 21 CFR 178.3570 i może być używany jako smar do incydentalnego kontaktu z żywnością. Olej ten nie może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Mobil SHC Cibus 32 HT może być również stosowany w zamkniętych systemach grzewczych wymiany ciepła w innych dziedzinach przemysłu, takich jak produkcja chemikaliów, preparatów farmaceutycznych i plastików.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Mobil SHC Cibus 32 HT posiada następujące dopuszczenia producentów:

Kosher & Parve

Halal 

 

Seria Mobil SHC Cibus 32 jest zarejestrowany zgodnie z wymogami:

NSF H1

NSF HT1

 

Mobil SHC Cibus 32 HT spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

Canadian Food Inspection Agency Acceptance

DIN 51522:1998-11

FDA 21 CFR 178.3570

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

 

Właściwości fizykochemiczne

 

ASTM Color, ASTM D1500

0.5

Gęstość w  15 C, kg/l, ASTM D4052

829

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5.91

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30.4

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-54

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

135

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx