Mobil Delvac MX™ 15W-40

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

MOBIL DELVAC MX 15W-40

Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika. W efekcie ten produkt spełnia lub przewyższa wymagania czołowych europejskich i amerykańskich producentów silników. Wyjątkowo wysoka jakość tego produktu została sprawdzona w terenie w wielu różnych sektorach przemysłu, różnych zastosowaniach i we flotach mieszanych.

 

Zaawansowana technologicznie formulacja chemiczna tego produktu zapewnia doskonałe osiągi zarówno w wymagających, nowoczesnych niskoemisyjnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych silnikach wysokoprężnych pracujących na paliwie o niskiej lub wysokiej zawartości siarki. Mobil Delvac MX 15W-40 jest produkowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić doskonałą ochronę przez zagęszczaniem się oleju w wyniku gromadzenia się sadzy i osadów wysokotemperaturowych, ale również zapewnić wyjątkową odporność na utlenianie, korozję i powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

 

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Bardziej zwarte konstrukcje silników oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźniony czas wtrysku wymagają oleju o wyższej skuteczności w obszarach związanych z stabilnością utleniania, rozpraszaniem sadzy i lotnością. Mobil Delvac MX 15W-40 został opracowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zrównoważonego pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić optymalną wydajność w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych, ale także w starszych modelach. Kluczowe potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

 

Doskonała rezerwa TBN

Ochrona przed powstawaniem osadów, neutralizacja kwaśnych produktów ze spalania

Wytrzymałość na ścinanie

Ochrona przed zużyciem, utrzymywanie odpowiedniej lepkości

Udoskonalone właściwości myjąco-dyspergujące

Utrzymanie silnika w czystości i wydłużenie czasu pracy jego elementów

Udoskonalone właściwości rozpraszania sadzy

Udoskonalona kontrola lepkości i pompowalność oleju w eksploatacji

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

Kompatybilność z elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

Spełnia wymagania specyfikacji kluczowych producentów sprzętu OEM

Jeden olej silnikowy do floty mieszanej

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zastosowanie zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

     • Flota mieszana

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K215

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

MB-Approval 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Mack EO-M

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

API SH

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Ford WSS-M2C171-D

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Gęstość w 15°C, lb/USg, ASTM D4052

0,87

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

110

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

9,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

136

Lepkość względna CCS (Cold-Cranking Simulator) w 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

5800

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: