Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V4

Wysokiej jakości olej do silników wysokoprężnych.

Modern 15W-40 Super Defense

Mobil Delvac Modern15W-40 Super Defense V4 wysokowydajny, syntetyczny olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika. W efekcie ten produkt spełnia lub przekracza wymagania czołowych europejskich i amerykańskich producentów silników. Skład chemiczny tego produktu zapewnia doskonałe osiągi zarówno w nowoczesnych, wymagających silnikach wysokoprężnych o niskiej emisji, jak i starszych silnikach wysokoprężnych pracujących na paliwie o niskiej lub wysokiej zawartości siarki. Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense V4 jest produkowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić doskonałą ochronę przez zagęszczaniem się oleju w wyniku gromadzenia się sadzy i osadów wysokotemperaturowych, ale również zapewnić doskonałą odporność na utlenianie, korozję i powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

 

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Bardziej zwarte konstrukcje silników oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźniony czas wtrysku wymagają oleju o wyższej skuteczności w obszarach związanych z stabilnością utleniania, rozpraszaniem sadzy i lotnością. Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense V4 został opracowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zrównoważonego pakietu dodatków, aby zapewnić optymalną wydajność silnika w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych, ale także w starszych modelach. Najważniejsze potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Długa trwałość eksploatacyjna oleju i czystsze silniki

Doskonała rezerwa TBN

Ochrona przed powstawaniem osadów, neutralizacja kwaśnych produktów ze spalania

Stabilna wytrzymałość na ścinanie

Ochrona przed zużyciem, utrzymywanie odpowiedniej lepkości

Udoskonalone właściwości myjąco-dyspergujące

Utrzymanie silnika w czystości i wydłużenie czasu pracy jego elementów

Udoskonalone właściwości rozpraszania sadzy

Udoskonalona retencja lepkości i pompowalność oleju w eksploatacji

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zastosowanie zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

     •  Zastosowania we flotach mieszanych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Detroit Fluids Specification 93K215

MB-Approval 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

VOLVO VDS-3

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

ACEA B2

API CF-4

VOLVO VDS-2

API CG-4

Mack EO-M

RENAULT TRUCKS RLD

MAN M 3275-1

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA E7

API SL

API SJ

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

MTU Oil Category 2

Ford WSS-M2C171-D

Caterpillar ECF-2

API CH-4

API CI-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

225

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Lepkość względna CCS (Cold-Cranking Simulator) w- 20°C, [mPa.s], ASTM D5293

5800

Gęstość w 15°C, [kg/m3], ASTM D4052

0,87

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

136

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

9,2

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx